top of page

Projekt „Štúdia uskutočniteľnosti pre PowereX“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Príjmateľ:

PowereX j. s. a., Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 883 678

 

Miesto realizácie:

Bratislava

 

Popis projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zapojenie do programu EÚ, konkrétne do Fázy 2 SME Instrument/EIC Accelerator v rámci programu Horizont 2020. Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou s názvom „Zapojenie do Fázy 2 SME Instrument“, ktorej predmetom budú činnosti súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti prostredníctvom interných zdrojov v kombinácii s externými zdrojmi.


Nenávratný finančný príspevok: 50 000 EUR
Tento projekt je podporený z EFRR Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete nawww.opii.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán:

bottom of page